சான்றிதழ்

ஆயுள் வகுப்பு 1 மற்றும் வகுப்பு 4 ஐப் பயன்படுத்தவும்

ஆயுள் வகுப்பு 1 மற்றும் வகுப்பு 41 ஐப் பயன்படுத்தவும்
ஆயுள் வகுப்பு 1 மற்றும் வகுப்பு 42 ஐப் பயன்படுத்தவும்

நெருப்புக்கான எதிர்வினை (டெக்கிங்)

நெருப்புக்கான எதிர்வினை(டெக்கிங்)1
நெருப்புக்கான எதிர்வினை(டெக்கிங்)2

ஸ்லிப்-எதிர்ப்பு

ஸ்லிப்-எதிர்ப்பு1
ஸ்லிப்-எதிர்ப்பு2

FSC

நெருப்புக்கான எதிர்வினை (சுவர்)

ஃபார்மால்டிஹைட் உமிழ்வு

FSC
நெருப்புக்கான எதிர்வினை (சுவர்)
ஃபார்மால்டிஹைட் உமிழ்வு